Crowia: Canlı Etkinlik ve Video İçerik Platformu

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesi 

Sözleşmenin Tarafları, Tanımları, Sözleşmenin Kurulması ve Geçerliliği

Taraflar

İşbu Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesi 1.2. madde de tanımları yapılan ALICI, SATICI ve ARACI HİZMET SAĞLAYICI arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

Tanımlar

SİTE: CROWIA tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (Online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir. Bu sözleşmede “SİTE” olarak anılacaktır.

ARACI HİZMET SAĞLAYICI: CROWIA’nın sahibi olan ve Konutkent Mahallesi 3029. Cadde Azel Urhan Kule No: 3/20 06810 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Progem Eğitim Danışmanlık Tercüme Taahhüt Tic. Ltd. Şti. bu sözleşmede kısaca “ARACI HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır.

İŞ ORTAĞI: Kullanıcının (ALICI’nın) ihtiyaç duyacağı uzmanlık alanlarında kullanıcıya (ALICI’ya) uzmanlık hizmetini sağlayan tüzel kişiliktir. Bu sözleşmede kısaca " SATICI" olarak anılacaktır.

KULLANICI: CROWIA web sitesinde mevcut uzmanlık alanlarında üye veya üye olmaksızın hizmet alan kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ALICI" olarak anılacaktır.

UZMAN HİZMETİ: İş Ortağı’nın (SATICI’nın) uzmanlar vasıtasıyla Kullanıcıya (ALICI’ya) verdiği hizmetler bu sözleşmede kısaca “UZMAN HİZMETİ” olarak anılacaktır.

ARACI ŞİRKET: Site üzerinde gerçekleştirilen tüm ödeme işlemlerinde “Ödeme  Hizmetleri” sağlayıcısı şirket,  bu sözleşmede kısaca “ARACI ŞİRKET” olarak anılacaktır.

Sözleşmenin Kurulması ve Geçerliliği

İşbu Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiş olup ALICI’nın işbu sözleşmeyi onaylamasıyla kurulur ve yürürlüğe girer.

ALICI, sözleşmeyi onaylamadan önce ARACI HİZMET SAĞLAYICI ve SATICI Tarafından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 5. maddesinde düzenlenen hususlarda kendisine ön bilgilendirme yapıldığını, ön bilgilendirme yönteminin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 6. maddesine  uygun olduğunu, Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesini okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartları kendi iradesiyle kabul ettiğini beyan eder.

ALICI ve SATICI, sözleşme hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir nitelikte olmadığını, menfaatler dengesi bakımından haksızlık olmadığını, Kanun'dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
Sözleşmenin Amacı ve Konusu

İşbu sözleşmenin konusu; SATICI’nın, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait Sitede ALICI’ya satışını yaptığı uzaman hizmetinin ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

Sözleşme Konusu Hizmetin Temel Nitelikleri  ve Fiyatı

ALICI’nın elektronik ortamda satın aldığı hizmetin temel özellikleri (Türü, içeriği, süresi, adeti vs.) ARACI HİZMET SAĞLAYICI’ya ait SİTE’de yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili hizmetin temel özellikleri kampanya süresince incelenebilir. Kampanya sonlanma tarihine kadar geçerlidir.
Listelenen ve SİTE’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Hizmet fiyatı satın alma sonu ALICI’ya gönderilen bilgilendirme e-postası ve fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır. İlan edilen fiyatlar ve kampanyalar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
Sözleşme Konusu Hizmetin İfası, İfa Süresi ve Şekli

Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, ALICI'nın SATICI'dan satın almış olduğu hizmetin ALICI'ya sunulmasıyla ifa edilmiş olur.
Hizmetin ifası ARACI HİZMET SAĞLAYICI’ya ait SİTE’de çevrimiçi (Online) ortamda gerçekleştirilir. ALICI’nın satın aldığı hizmetin ifa süresi listelenen ve SİTE’de ilan edilen süre kadardır.
Herhangi bir nedenle ALICI tarafından hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise satıcı hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 1 (Bir) iş günü içinde ALICI'yı bilgilendirecek ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (On dört) iş günü içinde iade edecektir.
Sözleşme Konusu Hizmetin Ödeme Şekli

ALICI’nın ödeme koşullarından birini kullanarak ödeme yapması, söz konusu ödeme kaynağını kullanmaya yetkili olduğunu onayladığı anlamına gelmektedir.

ALICI’nın hizmet bedelini ödemesi ve ilgili miktarın aracı şirketin hesabına geçmesiyle ödeme süreci tamamlanmış olur. 
ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluş tarafından sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği hizmet satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

ALICI'nın Beyan ve Taahhütleri

ALICI, SİTE’de yer alan Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli vs. hususlara ilişkin olarak yüklenen ön bilgileri ve diğer düzenlemeleri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini SİTE’ de yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya “destek@crowia.com” adresine e-posta göndererek ulaştırabilirler.

ALICI, işbu Sözleşme'yi, Ön Bilgilendirmeyi, Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcılar Sözleşmesini, Katmanlı Aydınlatmaya Dair Metin ve Formlar, Politikalar, KVKK ve GDPR Kapsamında Bilgi Güvenliği Bilgilendirme Metnini elektronik ortamda teyit etmekle Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesinin akdinden önce SATICI Ve ARACI HİZMET SAĞLAYICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, hizmete ait temel özellikler,  hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve ifa bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

ALICI tarafından hizmetin iptal edilmesi halinde ALICI’nın yaptığı ödemeler 14 (On dört) iş günü içinde iade edilir. ALICI,  ödeme yaptığı kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 15-20 (On beş-yirmi) iş gününü bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI ve ARACI HİZMET SAĞLAYICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
SATICI’nın Beyan ve Taahhütleri

SATICI, Sözleşme konusu hizmeti, SİTE’de belirtilen niteliklere uygun, her türlü ayıptan arî olarak, yasal mevzuat gereklerine göre standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.

SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmet ifa edilemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da satın aldığı hizmetin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya ifa süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından hizmetin iptal edilmesi halinde ALICI’nın yaptığı ödemeler 14 (On dört) iş günü içinde iade edilir.

SATICI ve ARACI HİZMET SAĞLAYICI’nın , ALICI tarafından SİTE’ye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI ve ARACI HİZMET SAĞLAYICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
Cayma Hakkı

ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmet ifa edilmemiş olması şartıyla hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (On dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (On dört) günlük süre içinde SATICI ve ARACI HİZMET SAĞLAYICI’ya SİTE’de yer alan adreslere ve/veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve hizmetin işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacağı Haller" hükümleri çerçevesinde olması şarttır.

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.

ALICI, cayma hakkını kullanması halinde e-fatura çıktısı üzerinde yer alan iade nedenlerinden "Cayma hakkı sebebiyle hizmet alımını iade ettiğini" içeren iade nedenini işaretlemesi ve ıslak imzalı fatura ve/veya E-Faturanın SATICI’ya göndermesi gerekir. Faturası kurumlar adına düzenlenen iadeler İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

ALICI'nın ilgili hizmete ilişkin yaptığı tüm ödemeler ALICI'ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Mevzuat uyarınca ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkına sahip değildir.

  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler, ses veya görüntü kayıtları, dijital içerik, kopyalanabilir yazılım ve programların iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.
  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI'nın kontrolünde olmayan hizmetler,
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınlar,
  • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

ALICI'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI ve/veya ARACI HİZMET SAĞLAYICI'nın uğradığı zarar ve kayıptan ALICI sorumlu olacaktır.

Uyuşmazlıkların Çözümü

ALICI  satın aldıkları hizmetlerle ilgili şikayetlerini SATICI ve ARACI HİZMET SAĞLAYI’ya iletecektir. ALICI, SATICI'ya karşı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değerlere bağlı olarak) ürünü satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne ya da Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.

Yürürlük

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. 12 (On iki) maddeden ibaret işbu sözleşme, taraflarca okunarak ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.